Chtěli byste se přestěhovat do Velké Británie a začít tam podnikat? Využijte možnosti získání víza v roce 2019. Velká Británie je otevřená novým inovacím a technologiím, které přicházejí s novými společnostmi a je připravena pomoci jim s jejich vývojem.

,,Aby mohli žadatelé získat vízum, budou muset mít podporu nebo souhlas od "akcelerátora", schváleného obchodního sponzora nebo univerzity. Nemusí to však být absolventi: Startup vízum nahrazuje "absolventské vízum," které bylo omezeno novopečeným absolventům, kteří chtějí přijít do Velké Británie."

Celou pozvánku čtěte zde.

____________________________________________________________________________________________________________________

Would you like to move to the UK and start a business there? Use the posibility to gain Start-up visa in 2019. Great Britain is open to the new innovation and technologies coming with new companies and is ready to help them with developing.

„In order to qualify for the visa, applicants will need to have support or an endorsement from an "accelerator," approved business sponsor, or a university. They don't, however, need to be graduates: The startup visa replaces the "graduate visa," which was restricted to recent graduates looking to come to the UK.“

The whole invitation read here.